กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

 

เป็นสถาบันหลักการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2563
สำหรับแพทย์ประจำบ้าน
สำหรับประเมิน EPA และ logbook

กิจกรรมแพทย์ประจำบ้าน

Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้ถูกสร้างจากระบบ  MakeWebEasy  สร้างเว็บฟรี!
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก